Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC OBOWIĄZKOWE INŻYNIERA

Dla kogo?

Ubezpieczenie obowiązkowe Inżyniera skierowane jest do inżynierów budownictwa, architektów oraz urbanistów wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Obowiązek ubezpieczenia wynika z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów. Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na mocy tej ustawy przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC Inżyniera

Przedmiot i zakres OC Inżyniera określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

Ubezpieczeniem obowiązkowym Inżyniera objęta jest odpowiedzialność cywilna architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC Inżyniera wynosi równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.

Podstawa prawna OC Inżyniera

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn.zm.),

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152, z późn.zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174),

Ubezpieczenie OC OBOWIĄZKOWE dla Inżyniera realizowane jest w ramach Umowy Generalnej pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a Ubezpieczycielem – STU Ergo Hestia S.A.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie PIIB www.piib.org.pl w zakładce Ubezpieczenia.

Ubezpieczający

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Mazowiecka 6/8

00-048 Warszawa

Ubezpieczeni:

Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykonujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Ubezpieczyciel :

Okres od 01-01-2011 do 31-12-2015

STU Ergo Hestia

ul. Sienkiewicza 11

44-100 Gliwice

tel. (32)305 55 08, fax (32) 305 55 50

e-mail: ocinzyniera@ergohestia.pl

 

Okres od 01-01-2004 do 31-12-2010

TUiR. Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

tel.(22) 540 75 00, fax (22) 567 13 87,